Välkomna till HL7 Sveriges årsmöte 2023, på årets Vitalis-kongress. 24:e maj kl 17.00-18.00

Tidpunkt: 2023-05-24, klockan 17.00 – 18.00. Förmöte: 16.00-17.00, Larry Sitka om AI in Healthcare: Infrastructure that Helps Tell the Entire Patient Story with AI

Plats: Svenska Mässan J1

Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Disposition av årets vinst eller förlust.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av medlemsavgifter.

12. Arvoden till styrelsen. (Styrelsen föreslår 0kr)

13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Val av

a) föreningens ordförande. Ordförande väljs i en period om 4 år med maximalt omval ytterligare en period (dvs max 2×4år), dock maximalt åtta år i följd;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) Auktoriserad Revisor för en tid av ett år.

e) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

16. Övriga frågor.

Vänligen

Björn-Erik Erlandsson

Ordförande HL7 Sverige

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.