HL7 FHIR DevDays resestipendie / travel scholarship

Resestipendie till HL7 FHIR DevDays Amsterdam 14-16 november 2018

Scroll down for the English version.

 

För att främja svenska deltagande på HL7 FHIR DevDays Student Track har HL7 Sverige instiftat ett resestipendium för studenter. Stipendiet vill premiera bidrag som utforskar svenska tillämpningar av HL7 FHIR, t ex genom att applicera nationella kodverk eller hämta exempel ur svensk hälso- och sjukvård.

 

Vem kan söka?

Precis som för Student Track så är det lag om 2-4 studenter som kan söka detta stipendium.

Stipendiet kan sökas av studenter inskrivna vid en svensk högskola som blivit accepterade till 2018 års Student Track. Mer info om hur du anmäler ditt lag till Student Track hittar du här: https://www.fhirdevdays.com/amsterdam/student-track/

 

Stipendiet kan användas på ett av två sätt:

  1. Resekostnader för deltagande på Student Track. Detta alternativ passar studenter som inte får sin resa finansierad via stipendium från sin högskola. Stipendiet täcker då resa och logi till ett värde av 5000 kr per person. Deltagande på Student Track är avgiftsfritt för antagna lag.
  2. Konferensdeltagande i två dagar (Student Track plus ytterligare en dag). Detta alternativ passar studenter som får sin resa finansierad på annat håll och som vill utöka sitt besök med ytterligare en dags tillträde till den ordinarie konferensen, motsvarande ca 6500 kr per person.

 

Hur ansöker man?

Skicka kopia på antagningsbekräftelse till HL7 FHIR DevDays Student Track och komplettera med en kort beskrivning av ert tänkta projekt till HL7:s eventansvarige: oskar.thunman@bearingpoint.com

 

Hur sker urval?

En stipendiejury bestående av HL7 Sveriges styrelse utser ett vinnande lag av stipendiater baserat på beskrivningen av projektet. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinnare meddelas via e-post i samband med att registreringen till Student Track stänger, dvs i slutet av september.

 

In english:

Travel scholarship for HL7 FHIR DevDays Amsterdam 14-16 November 2018

 

To promote Swedish participation in the HL7 FHIR DevDays Student Track, HL7 Sweden has set up a travel scholarship for students. The scholarship wishes to promote contributions that explore Swedish applications of HL7 FHIR, e.g. by applying Swedish code systems or using examples from Swedish healthcare.

 

Who is eligible to apply?

Just like the Student Track, teams of 2-4 students can apply for this scholarship.

The scholarship can be applied for by students enrolled at a Swedish university that has been accepted to the 2018 Student Track. More info about registering your team for Student Track can be found here: https://www.fhirdevdays.com/amsterdam/student-track/

 

The scholarship can be used in one of two ways:

  1. Travel expenses for participation in the Student Track. This option fits students not having their travel expenses funded through a college scholarship. The scholarship then covers travel and accommodation for a value of 5000 kr per person. Admission to the Student Track is free of charge for admitted teams.
  2. Conference attendance for two days (Student Track + one more day). This option is for students who have their travel expenses covered elsewhere and wishes to extend their stay with one more day’s access to the regular conference, equivalent to approximately 6500 kr per person.

 

How to apply?

Send a copy of your admittance confirmation for HL7 FHIR DevDays Student Track to the Event Responsible: oskar.thunman@bearingpoint.com

 

How is the winning team selected?

A scholarship jury consisting of HL7 Sweden board members will appoint a winning team. The jury’s decision can not be appealed. The laureates are selected after the admission to Student Track closes, i.e. end of September, and will be notified by e-mail.