Inbjudan till HL7 Sveriges arbetsgruppsmöte om FHIR och läkemedelsinformatik

Standardiseringsorganisationen HL7 arbetar sedan ett par år med den nya standarden FHIR för hälso- och sjukvårdsinformatik. HL7 Sverige bildar nu en särskild arbetsgrupp – ”Drugs on FHIR” – för att aktivt delta i utvecklingen av FHIR inom läkemedelsområdet. Genom detta mejl vill HL7 Sverige informera om gruppen och sondera intresset för ett första möte i oktober 2016. Detta första möte är öppet för alla som är intresserade av arbetet, inte bara för HL7 Sveriges medlemmar.

Vad är FHIR?

Informatikstandarden FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resources, består av dataformat och informationsmängder (”resurser”) för informationsutbyte inom en rad kliniska och administrativa områden. Tanken med FHIR är att resurserna ska kunna kombineras för att täcka merparten av de informationsbehov och användningsfall som identifierats i hälso- och sjukvårdens system. För att hantera sådana fall och sådan information som inte täcks av resurserna finns en mekanism för att skapa och hantera utökningar.

I dagsläget är standarden en DSTU (Draft Standard for Trial Use) version 2. En DSTU version 3 är på gång under hösten 2016, och under 2017 är planen att FHIR ska släppas som en normativ standard. Redan i dag har standarden dock börjat användas på många håll, eftersom den är lätt att implementera i systemutveckling. Det är därför angeläget för Sverige att aktivt delta i utvecklingen av FHIR och bidra till att den fungerar optimalt för de behov som finns här.

Vad är Drugs on FHIR?

HL7 Sverige har nu tagit beslut om att starta en arbetsgrupp som ska arbeta med frågor som rör läkemedelsområdet. I Sverige pågår i dag mycket arbete relaterat till just läkemedelsinformatik, vilket gör att HL7 Sverige ser behovet av den här gruppen. Fokus för gruppen kommer att vara att analysera FHIR:s grundläggande resurser inom området för att se om dessa täcker de behov som identifieras i Sverige. Gruppen ska också aktivt delta i utvecklingen av FHIR:s grundläggande läkemedelsresurser inför fastställande av den första normativa versionen. Vid behov kommer gruppen dessutom att medverka till att definiera lokala utökningar som täcker behov som identifieras specifikt i Sverige.
Vid årets WGM i Baltimore var intresset stort när vi presenterade våra tankar kring och bakom idén till Drugs on FHIR och redan nu är det flera länder som är intresserade av arbetet men också av att deltaga i arbetet. Därför har vi beslutat att presentera vad gruppen kommer fram till på nästa WGM i Januari 2017 för att etablera det internationella arbetet med Drugs on FHIR

Första arbetsgruppsmöte 27 oktober

Det första mötet med arbetsgruppen planeras till torsdagen den 27 oktober klockan 13.00 –15.30 i Stockholm. Under mötet kommer arbetsformer att diskuteras och vi kommer tillsammans att gå igenom de nuvarande informationsresurserna inom läkemedelsområdet. Mötena kommer under 2016 att vara öppna för alla som är intresserade av arbetet, men kommer därefter att rikta sig till HL7 Sveriges medlemmar.

För mer information och eventuell anmälan till mötet kontakta arbetsgruppens ansvarige, Fredrik Ström, fredrik.strom@mawell.com, tel 0708–735 702 senast den 17 oktober.  Notera att det finns begränsat med platser. Information om möteslokal med mera skickas till de som anmäler sig till arbetsmötet.

Mer information om HL7 och FHIR

För mer information om HL7 Sverige se www.hl7.se

För mer information om den kommande versionen av FHIR DSTU 3 se http://hl7.org/fhir/2016Sep/index.html samt http://hl7.org/fhir/2016Sep/medications-module.html

Väl mött och trevlig helg

Mikael Wintell

drugs-on-fhir

Ordförande HL7 Sverige

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.