Dagordning, Årsmöte för verksamhetsåret 2014

 

Kallelse till årsstämma i HL7 Sweden 2015. Jag hoppas som vanligt att så många som möjligt kan närvara vid detta tillfälle.

 

Det som kommer skickas ut separat och inte finns med i detta utskick är revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 

Tidpunkt: 17 april 2015, klockan 13.00 – 15:00.

Plats: Magnus Ladulåsgatan 63a. Lokalen heter ”Hornstull

Telefon: 0200-285100 och ange kod 680406#. Jag måste vara först och ange en ordförandekod för att starta telekonferensen, så ringer ni in innan mig får ni avsluta samtalet och försöka igen lite senare!

 

Agenda:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Disposition av årets vinst eller förlust.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Arvoden till styrelsen.
 13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Val av
 16. a)      föreningens ordförande för en tid av ett år, dock maximalt fyra år i följd;
 17. b)      halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
 18. c)      suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 19. d)     Revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 20. e)      Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; Styrelseledamöter får inte vara medlemmar av valberedningen.
 21. Övriga frågor.

 

OSA innan den 14/4 och berätta om ni har för avsikt att närvara och om så sker på plats i Stockholm eller via telefon.

Vänligen

 

Mikael Wintell

Ordförande HL7 Sverige

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.